خدمات سرويس و نگهداري

بعد از انتخاب هوشمندانه سرويس و خدمات، مهمترين كار انجام سرويس هاي دوره اي و تعميرات احتمالي به طريق اصلح و توسط متخصصان درهر زمينه كاري است.

شركت امين پردازش شبكه(اپسكو)مفتخر به ارائه خدمات سرويس و نگهداري سيستم هاي ايمني، امنيتي و شبكه با عقد قراردادهاي ميان مدت وبلندمدت است. عقد اين قبيل قراردادها متضمن منافع بيشتري براي بهره برداران اين خدمات است. چرا كه در انجام اين قبيل سرويس ها وقوف و اشراف متخصصين از  كم و كيف تجهيزات يا تغييرات احتمالي، كيفيت بالاتر آن را تضمين مي كند.

ارائه اين نوع خدمات در شركت امين پردازش شبكه(اپسكو) بعد از تجهيز و پياده سازي توسط متخصصان شركت بصورت رايگان صورت مي پذيرد. پس از آن، وهمچنين براي مشترياني كه تجهيز سيستم را پيشتر انجام داده و تنها براي استفاده از خدمات مارا مفتخر مي كنند، با صرف هزينه اي اندك امكان پذير خواهد بود.

درشركت امين پردازش شبكه(اپسكو) همچنين اقدام به عقد قراردادي باعنوان «سرويس و نگهداري خدمات رايانه اي ادارات» جهت تامين كليه نياز هاي  دفاتر اداري كوچك اعم از تجهيزات شبكه، پرينتر، سيستم سانترال و امثال آنها، صورت مي گيرد كه به نظر مي رسد در جهت تامين رفاه اين دست دفاتر گام موثري است.